Bilimsel Araştırma ve Makale Türleri

Kantitatif(Nicel)/Kalitatif(Nitel)/Karışık Yöntemler

Kantitatif (Nicel) Araştırma – sayısal hesaplamaları kapsayan veya özellikler arasındaki ilişkileri keşfeden, tanımlayan ve özetleyen bir araştırma yöntemidir. Değişkenlerin kontrolüne, istatistik bilimine, ölçümlere ve deneylere dayanır.

Kalitatif (Nitel) Araştırma – olağan durumlar üzerinde yapılan araştırmalarda kullanılan bu yöntemde, elde edilen sonuçlar istatistiki raporlar yerine sözlü tanım kullanılarak oluşturulan öyküleri ve saha çalışmalarını kapsar.

Karışık Yöntemler ile Araştırma – hem nicel hem de nitel araştırma modellerinin kullanıldığı yöntemdir.

Adapted from McMillan & Wergin. 2010. Understanding and Evaluating Educational Research.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Türleri

Araştırmanın Özellikleri
Tür Açıklama
Vaka Çalışması Vaka çalışmaları genellikle olağandışı bir durumla karşı karşıya olan bir kişiyi veya küçük bir grubu inceler. Vaka çalışmaları genellikle klinik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Anket Yüksek sayıda kişiyle yapılması gereken mülakat veya anketleri kapsayan bir araştırma türüdür. Anketlerden elde edilen veriler kullanılarak benzerlikler, farklılıklar ve eğilimler analiz edilir. Üzerine çalışma yapılan popülasyon ile ilgili tahminlerde bulunulur.
Gözlemsel Araştırma Deneklerin tepkilerinin laboratuvarda (laboratuvar gözlemi) veya doğal ortamlarında (natürel gözlem) doğrudan gözlemlenmesi ile yapılan araştırma türüdür. Gözlemsel araştırma, anket araştırmasında zaman zaman karşılaşılan sapmaları azaltmaktadır.
Korelasyon Araştırması Korelasyon araştırması, iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını ve varsa bu ilişkinin seviyesini inceler.
Betimsel Araştırma Bir grubu, durumu veya bireyi, daha sonra başka alanlarda kullanılacak biçimde tanımlayarak bilgi edinmeyi sağlayan çalışmalardır.
Deneysel Araştırma Deneysel araştırma, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin test edildiği ve gözlemlendiği bir araştırma türüdür.
Kültürlerarası Araştırma Farklı gruplara ait insanların çeşitliliklerini ortaya çıkarmak için dizayn edilmiştir. Kültürlerarası araştırmaların birçoğu anket, doğrudan gözlem ve katılımcı gözlem metotlarını kullanırlar.

Akademik Makale Türleri

Makalelerin Özellikleri
Tür Açıklama
Araştırma/Deneysel Bir ya da daha fazla araştırma ve deneyin sonucunda ortaya çıkan çalışmanın, araştırmayı yapan kişilerce yazılması ile ortaya çıkan makalelerdir. Bu makaleler birincil kaynak türlerinden birisi olarak değerlendirilir. Makalenin başlığında veya özetinde “çalışma, araştırma, ölçüm, denekler, veri, etki, anket veya istatistiki” gibi kelimelerin bulunması deneysel bir araştırma yapıldığını gösterir.
Vaka Çalışması Sıklıkla veya nadiren görülen ve klinik açıdan önem arz eden vakaların detaylı açıklamasıdır.
Derleme Derleme makaleler, başkalarının çalışmalarından veya deneylerinden elde edilen sonuçların özetlenmesiyle oluşturulur. Genel eğilimlerin tanımlanması veya daha geniş çaplı, genel çıkarımlara varılması amacıyla yazılır. Yapı olarak akademik makaleler olsalar da, derleme makaleler birincil bir bilgi kaynağı veya araştırma makalesi değildir. Ancak bu makalelerin referans listesi, birincil kaynakları ve araştırma makalelerini içerir.
Meta-Analiz

(Toplu Çözümleme)

Meta-analiz, aynı hipoteze aynı şekilde yaklaşan iki veya daha fazla birincil çalışmanın sonuçlarının matematiksel bir sentezidir.
Mektuplar veya Muhaberat Acil olarak yayınlanması elzem görülen önemli güncel çalışma ve araştırma sonuçlarının kısa açıklamalarıdır. Örneğin, daha önce tedavisi mümkün olmayan rahatsızlıkların tedavisine yönelik çığır açacak çalışmalar gibi.
Kuramsal (Teorik) Belirli bir bilgi alanındaki soyut prensipleri içeren veya onlara atıfta bulunan makalelerdir. Özgün deneysel bir çalışma içermese ve deneysel veriler sunmasa da bilimsel bir makale çeşididir.
Uygulamalı Bir tekniği, iş akışını, yönetim veya insan kaynakları konularını tanımlayan makalelerdir.
Mesleki Muhaberat, Kitap İncelemeleri, Editöre Mektuplar Birçok akademik dergi tarafından yayınlanan ancak yapısal olarak akademik olmayan, bir uzmanlık alanındaki çalışmalarla ilgili makalelerdir.

Önemli Okuma Soruları

Akademik makaleleri okurken ve yorumlarken sorulması gereken sorular:

 1. Makalenin kaynağı nedir?
 2. Makale hakem incelemesinden geçmiş mi?
 3. Makalenin yazar(lar)ı kim(ler)dir ve bağlı oldukları kuruluş(lar) ne(ler)dir?
 4. Çalışmanın temel konusu nedir??
 5. İncelenen problem(ler) ne(ler)dir?
 6. Çalışma gerekçesinin amacı nedir?
 7. Örneklem kimlerden/nelerden oluşmaktadır?
 8. Çalışmanın modeli/dizaynı nedir?
 9. Çalışmada hangi istatistiki analizler kullanılmıştır?
 10. Sonuçlar nelerdir?
 11. Sonuçlar net midir?
 12. Sonuçlar araştırmanın belirlenen sorularına cevap getirmiş midir?
 13. Sonuçlar geçerli görünmekte mi?
 14. Sonuçların yorumlanması ile araştırmanın dizaynı ve analizi arasında tutarlılık var mı?
 15. Sonuçlar ile daha önce yapılan benzer çalışmaların sonuçları arasında tutarlılık var mı?
 16. Elde edilen sonuçlar, araştırmanın yapıldığı alan, bu alanda çalışanlar ve bu alandan faydalananlar için ne gibi bir anlam ifade etmekte?
 17. Bu araştırma sonuçları sizin uygulama alanınız veya araştırmalarınızda kullanılabilir mi?
  marquette.edu isimli web sitesinden alınarak Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

 

Samet Kaşık

tam bir dijital çağ adamı.. ortaçağ’da yaşamış olsaydı muhtemelen melankolik bir edebiyatçı olur, kendini dağlara vurur ya da nehirlere atardı. ama onun bahtına bu çağ düştü, o da dijital medya gurusu oldu, iyi oldu, çok da güzel oldu.

2 comments On Bilimsel Araştırma ve Makale Türleri

Bir Cevap Yazın

Site Footer

%d blogcu bunu beğendi: