Süreç İnovasyonu

Yoğun bir rekabet ortamının ve çeşitli ekonomik baskıların hâkim olduğu 1990’lı yıllarda, süreçlerde yapılan küçük çaplı iyileştirmeler gerekli olsa da, yeterli gelmemeye başlamıştır. Günümüzde ise, firmalar artık yüzdelik oranlarda değil katlanan seviyelerde iyileştirmeler gerçekleştirmenin peşinde; % 10 değil 10 misli gelişme elde etme çabası içerisindedirler. Ancak bu şekilde köklü ve ciddi iyileştirmelerin yapılabilmesi için, temel iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını kolaylaştıracak yeni araçlar gerekmektedir. İşletme, fonksiyonları, birimleri ve ürünleri temel alınarak değil, temel iş süreçleri göz önünde bulundurularak incelenmelidir. Bu süreçlerde büyük çaplı iyileşmeler gerçekleştirmenin yolu, mevcut organizasyonel kaynakları ve inovatif teknolojileri kullanarak bu süreçleri baştan sonra yeniden tasarlamaktır.

Bu süreç değiştirme girişimleri daha önce “iş süreçlerinin yeniden tasarlanması (business process redesign)” veya “değişim mühendisliği (business reengineering)” gibi terimlerle ifade edilmiş olsa da, Thomas H. Davenport bu girişimlerden “iş süreçleri inovasyonu(business process innovation)” olarak bahsetmeyi uygun bulmuştur. Bunun sebebi ise, ‘’süreç inovasyonu’’ teriminin yeni iş stratejileri oluşturulması, mevcut sürecin dizayn aktiviteleri ve bu değişimlerin işletmenin tüm karmaşık boyutlarında uygulanması aşamalarının tümünü kapsamasıdır.

İnovasyonun temel hedefleri, zamandan tasarruf ederek veya maliyetleri düşürerek verimliliği arttırmaktır. İnovasyon, maliyetlerin düşürülmesi konusunda diğer bazı yöntemlerden çok daha başarılıdır. Örneğin, bir erken emeklilik programı başlatarak maliyetleri kısmaya çalışmak, çalışan motivasyonunu düşürecek ve kalifiye çalışanların farklı işler aramaya başlamasına yol açacaktır. Süreç inovasyonu ayrıca, fonksiyonel olarak birbirine bağımlı olan iş süreçlerinin koordine edilerek doğru yönetilmesinin sağlanması ihtiyacına da katkı sağlamaktadır.

Yukarıda bahsedilen operasyonel amaçlara ilave olarak, birçok özel şirket süreç inovasyonunu finansal performanslarının iyileştirilmesi amacıyla da kullanmaktadır. Süreçlerin maliyetinin azaltılması doğrudan bu amaca hizmet etmektedir. Bunun yanı sıra, süreç inovasyonu birçok açıdan verimlilik sağladığı için, kaçınılmaz bir sonuç olarak finansal iyileşmeye katkıda bulunacaktır. Ancak finansal iyileşmenin inovasyonun temel amacı değil, bir sonucu olarak görülmesi gereklidir. 

İnovasyon ve İyileştirme Nedir?

İnovasyonu en basit anlamı ile bir yenileşimin ortaya konması olarak tanımlayabiliriz. Bir sürece yenilik getirmenin amacı, büyük ve köklü bir gelişme sağlamaktır. Süreç inovasyonu, bir süreç içerisinde görünür değişiklikler yaratmak amacıyla yeni bir yapılandırmanın uygulanmasıdır. Bunun için, öncelikle sürece geniş bir perspektiften bakılarak süreç tanımlaması yapılır. Sonrasında ise yaratıcı ve köklü değişimler ile büyük ölçekli iyileştirmeler gerçekleştirilir.

Süreç inovasyonu ile süreç iyileştirmesi birbiriyle karıştırılabilecek, ancak birbirinden oldukça farklı kavramlardır. Süreç inovasyonu, bir işi tamamıyla yeni bir yol kullanarak icra etmekle alakalı iken; süreç iyileştirmesi, aynı sürecin yapısal bir değişiklik olmadan, bir miktar arttırılmış verimlilik ve etkinlikle yapılmasını kapsamaktadır. Eğer bir süreç inovasyonu düşük oranlı fayda sağlıyorsa, bunu süreç iyileştirmesi kategorisine koymak yanlış olmaz.

Süreç inovasyonu ile süreç iyileştirmesi arasındaki farklar bazı parametrelerle ortaya konulabilir. Bunların arasında; değişimin seviyesi, başlangıç noktası, değişimin sürekliliği, uygulanma süresi, değişimin yönü, kapsamı, getireceği riskin büyüklüğü ve değişimin türü gibi faktörler bulunmaktadır.

Öncelikle, değişimin seviyesi inovasyonda oldukça büyük ve köklü iken, iyileştirmede düşük oranlıdır. İyileştirme, mevcut süreç üzerinden başlar ve bu süreç üzerinde devam ederken, inovasyonun gerçekleştirilmesi için tamamen temiz bir sayfa açılması ve sürecin en baştan yeniden yapılandırılması gereklidir. Değişimin sürekliliği ve uygulanma süresi, inovasyon ile iyileştirme arasındaki farklılıklardandır. İnovasyon tek seferlik olmak üzere gerçekleştirilir ve nispeten uzun bir zamana yayılmıştır. İyileştirme ise kısa süreli ve tek seferlik gerçekleştirilebileceği gibi, sürekli devam eden kısa iyileştirme süreçleri şeklinde devamlılık arz edebilir.

Değişimin yönü ve kapsamı da iki kavram arasındaki ayırt edici özelliklerdendir. İyileştirme, tümevarım şeklinde gerçekleşir, yani küçük iş süreçlerinde ayrı ayrı arttırılan verimlilik büyük resme de küçük oranlarda yansır. İnovasyonda ise tümdengelim vardır. İlk olarak, süreç bir bütün olarak ele alınır ve sürecin genelinden yola çıkılarak sürecin elementleri yeniden tasarlanır. Bu sebeple, iyileştirmenin kapsamı belirli bir fonksiyon içinde kısıtlıyken, inovasyon diğer iş fonksiyonlarıyla da etkileşim halinde ve daha geniş kapsamlıdır.

Bunların yanı sıra, değişimin türü ve risk faktörü de önemli parametrelerdendir. İyileştirme, işletme içinde yalnızca kültürel bir değişim getirirken; inovasyonun getireceği değişim hem kültürel hem de yapısal seviyede olacaktır. Bir iyileştirmeyi gerçekleştirmek çok daha kolay ve çok daha az riskli bir girişimdir, ancak getirisi de bu risk ile orantılı olarak oldukça düşüktür. İnovasyon ise tamamlanması zor bir süreç olup, yüksek risk faktörüne sahiptir. Ancak başarılı olması halinde sağlayacağı fayda risklerden çok daha fazladır.

Süreç iyileştirmesi ve süreç inovasyonu birbirinden farklı yöntemler olsalar da, süreç iyileştirmesinin süreç inovasyonu ile birlikte uygulanması, gerekli koordinasyon sağlandığı takdirde, girişimin başarısını ve sürecin kalitesini arttırır. Büyük bir rekabetin olmadığı sektörlerde veya devlet destekli işletmelerde, sürekli iyileştirme inovasyona tercih edilebilir. Ancak rekabetin yoğun olduğu ortamlarda, inovasyon artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Blog bültenine abone olarak yeni yazıların e-posta adresinize gelmesini ister misiniz?

tam bir dijital çağ adamı.. ortaçağ’da yaşamış olsaydı muhtemelen melankolik bir edebiyatçı olur, kendini dağlara vurur ya da nehirlere atardı. ama onun bahtına bu çağ düştü, o da dijital medya gurusu oldu, iyi oldu, çok da güzel oldu.

Bir Cevap Yazın

Site Footer